Õppekava

Algus / Meie tegemised / Õppekava

AEGVIIDU LASTEAIA ÕPPEKAVA

1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Aegviidu Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset, emotsionaalset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist arengut, et lapsel kujuneks terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus, esmane arusaam tervislikust eluviisist ning et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Selleks lasteaias:

1) luuakse laste arenguks sobiv õpikeskkond ja õppekava lapse mitmekülgse arengu võimaldamiseks, tagatakse turvatunne ja eduelamused ning toetatakse lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
2) toimub õppe- ja kasvatusprotsess, kus rakendatakse diferentseeritud õpetust ning võimaldatakse iga lapse areng vastavalt tema võimetele;
3) luuakse vaimse ja füüsilise õpikeskkonna näol tingimused, mis soodustavad lapse kasvamist aktiivseks, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsuste ja tunnustatud käitumisnormide kohaselt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;
4) lähtutakse õppe- ja kasvatustegevuses kohalikust keskkonnast, et lapsed väärtustaksid kultuuritraditsioone, õpiksid tundma loodust ja loodushoiu põhimõtteid, saaksid esmased teadmised ühiskonna arengust.

2. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise põhimõtted Aegviidu Lasteaias:

1) lapse arengut soodustava keskkonna loomine lapse mitmekülgse arengu toetamiseks, turvatunde ja eduelamuste võimaldamiseks, sotsialiseerumise soodustamiseks;
2) lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine, lähtumine lapsest, vajadusel individuaalne töö ja tugisüsteem (nõustamine, erispetsialistide kaasamine);
3) mängu kaudu õppimine, lapse arenemisvõimalus lasteaia õpikeskkonnas aktiivselt tegutsedes. Mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus, mis vastab parimal moel tema vajadustele ja toetab isiksuse terviklikku arengut ning võimaldab lapsel ümbritseva maailma tunnetuse kaudu omandada erinevaid oskusi;
4) lapse loovuse toetamine, lapsele valiku- ja otsustusvõimaluste pakkumine, uurimise ja katsetamise võimaldamine, julgustamine ja toetamine;
5) vaimse õpikeskkonna kujundamine humaansuse ja demokraatlike suhete väärtustamise põhimõttel;
6) tervisedenduse põhimõtete rakendamine, st tervisliku eluviisi väärtustamine;
7) kehalise aktiivsuse väärtustamine, selle seostamine tervisega, laste liikumisvajaduse rahuldamine;
8) Eesti, eriti Aegviidu looduskeskkonna ja piirkondlike kultuuritraditsioonide väärtustamine, teiste kultuuride eripäraga arvestamine; looduse, eriti kodukoha looduse süvendatud tundmaõppimine ja loodushoiu põhimõtete järgimine;
9) üldõpetusliku tööviisi rakendamine, õppe- ja kasvatustegevuses erinevate valdkondade teadmisi lõimivad tegevused, mis seostatakse nädala teemade abil;
10) mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele omandamine lõimitud tegevuste kaudu;
11) lasteaia ja kodu tihe koostöö ning vastastikune lugupidamine, lapsevanemate kaasamine lasteaia tegevuste kavandamisse ja tegevustesse.

3. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Aegviidu Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise aluseks on lasteaia õppekava. Õppekava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lähtudes lasteaia õppekavast, lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest ja põhimõtetest, rühma vanuselisest ja soolisest koosseisust, laste arengust ning lapsevanemate soovidest koostatakse rühma aastane tegevus- ja päevakava 1.septembrist 31.augustini.

4. Õppekava valdkonnad

• mina ja keskkond
• keel ja kõne
• matemaatika
• kunst
• muusika
• liikumine
• tervis