Lasteaiatasu

Algus / Emmele-issile / Lasteaiatasu
 • Lapse toiduraha ja kohamaks tasutakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt jooksva kalendrikuu eest 20. kuupäevaks Anija Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel
 • Lasteaia toidukulu päevamaksumus on 1,53 eurot.
 • Hommikusöök ja oode moodustavad mõlemad 25% (0,38 eurot) ja lõunasöök 50% (0,77 eurot) toidupäeva maksumusest.

 • Toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel kohal käidud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus
 • Lapse toidupäev läheb arvesse, kui laps sööb vähemalt ühe korra lasteaias
 • Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutav osalustasu on:

  (arvestusega, et alampalgamäär on 584,00 eurot)

  • 37,96 eurot kuus kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest;
  • 35,04 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  • 26,28 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enama lapselisest perest
 • Lapsevanema poolt Anija Vallavalitsuse sotsiaalosakonda esitatava avalduse (koos tõenditega pere sissetulekute kohta) alusel on võimalik saada lasteaialapse toidutoetust
 • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta ja ette teatamata lasteaiast kaks kuud, säilitatakse aga pikaajalise põhjusega puudumise korral
 • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui lapsevanemal on võlgnevus lapse toidukulude tasumisel ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul pärast kirjaliku hoiatuse saamist

Anija Vallavolikogu võttis vastu 16.04.2020 määruse nr 71 “Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine” https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020002.

Soovime teie tähelepanu juhtida määruse uuele sättele, mis hakkas kehtima 1. augustist 2020. Määruse § 3 lõige 1 punkt 4, mille kohaselt osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Anija vald on 20% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kuus.

Sama määruse § 2 lõige 3 sätestab, et Anija Vallavalitsusel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus osalustasu või toiduraha vähendada või nendest vabastada vähekindlustatud või riskiperede lapsed. Juhul kui teie pere võib kuuluda eelnimetatud riskirühma, siis palun kirjutage avaldus Anija Vallavalitsusele ja põhjendage oma olukorda. Avalduse esitamisel saab teid nõustada ja abiks olla valla laste ja perede spetsialist, kelle kontaktid leiate Anija valla veebilehelt.

Küsimuste tekkimisel võite julgelt pöörduda ka abivallavanem Marge Raja poole tel 619 9005, 512 5245 või marge.raja@anija.ee.