Kodukord

Algus / Emmele-issile / Kodukord

KODUKORD

KINNITATUD
Aegviidu Lasteaia hoolekogu 10.01.2018.a koosoleku
otsusega nr 3

AEGVIIDU LASTEAIA KODUKORD

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lasteaed töötab esmaspäevast reedeni kl 7.00-19.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval kl 7.00-16.00.
2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (üldjuhul kell 8.30) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Muul ajal lapse lasteaeda toomise lepib lapsevanem kokku rühma õpetajaga.
2.3. Lasteaeda tullakse ja lasteaiast lahkutakse Kase tänava lõpus olevast väravast.
2.4. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
2.5. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.6. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.7. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele (välja arvatud lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vähemalt 12-aastasele õele või vennale) või selleks volitamata isikule.
2.8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 604 7439 või 53 739 679.
2.9. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.10. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule pikemat aega lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4. Korduval teadlikul haige lapse lasteaeda toomisel vestleb direktor antud lapse vanemaga või kutsutakse lapsevanem hoolekogu koosolekule.
3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada lasteaeda esimesel võimalusel.
3.8. Laps on lasteaeda tulles puhas ja hoolitsetud. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).
3.9. Lasteaia ruumides on lapsel kerge riietus, vahetusjalatsid ja/või sokid. Jalatsite olemasolul on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.10. Lapse tubased jalatsid ei tohi jätta põrandatele musti triipe.
3.11. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.12. Lapsel on saalis toimuvateks liikumistegevusteks kaasas võimlemisriided (retuusid, sportsärk).
3.13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.15. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.16. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
3.17. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
3.18. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.19. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaias õues.

4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja lasteaia- ja liitrühmas kuni üheksa lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ja sõimerühmas kuni 7 lapse kohta.
4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.9. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.
4.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel. Oma jalgrattaga tohib laps liikuda lasteaia maaalal vaid eelkooliealistele lastele sobivas suuruses rattaga, kohustuslik on jalgrattakiiver.
4.13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.
4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa kergesti purunevaid ja lapsele ohtlikke mänguasju ning vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lapsel ei ole lasteaeda tulles kaasas raha. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.15. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.16. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt lasteaia kriisijuhtimiskavale.

5. Rahastamine
5.1. Lapse lasteaia toidu- ja muude kulude eest tasutakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt tagantjärele maksekorralduse alusel Anija Vallavalitsuse pangaarvele.
5.2. Lasteaia toidupäeva maksumus on 1,80 eurot, millest hommikusöök ja oode mõlemad moodustavad 25% ja lõunasöök 50% toidupäeva maksumusest. Lapsevanema avalduse alusel on võimalik loobuda hommikusöögist ja/või ootest, minimaalne periood üks kuu. Antud erisus ei rakendu ühekordsele toidust loobumisele.
5.3. Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutava osalustasu kinnitab Anija Vallavolikogu.
5.4. Lapsevanema poolt esitatava avalduse (koos tõenditega pere sissetulekute kohta) alusel on võimalik saada lasteaialapse toidutoetust.
5.5. Lapsevanemal on kohustus õigeaegselt tasuda lapse huviringi osalustasu.

6. Kontaktid ja kokkuvõte
6.1. Lasteaia koduleht: www.aegviidulasteaed.ee
6.2. Lasteaia kontaktid:
üldtelefonid: 604 7439; 53 739 679
direktor: 604 7225
e-post: krista dot aruoja at anija dot ee

6.3. Turvaline ning funktsionaalne õpi- ja kasvukeskkond lasteaias võimaldab lastel lapsesõbralikku kohanemist, õpihuvi äratamist, koostegutsemise oskuste omandamist, tutvumist loodusega, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks kasvamist, seega mitmekülgset arengut ja koolivalmidust.