Tutvustus

Algus / Lasteaed / Tutvustus

Aegviidu Lasteaed on õppeasutus, mis toetades ja täiendades perekonda võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaed on asutatud 1957. aastal.

9. septembril 1996. aastal kolis asutus uude pooleliolevasse eriprojekti järgi ehitatud hoonesse. Valmis oli köögiplokk, üks rühmaruum, osa administratiivplokist. Lasteaia uue hoone ehitustegevus jätkus saalis ja teistes ruumides. 20. jaanuaril 1997 avati lasteaia teine rühm ja praeguse hoone avamispidu toimus 31. jaanuaril 1997. aastal.

 • Aegviidu Lasteaed on Anija Vallavalitsuse hallatav asutus ning lasteaia teeninduspiirkonnaks on Anija valla haldusterritoorium.
 • Aegviidu Lasteaed on avatud tööpäeviti kl 7.00-19.00.
 • Lasteaias on 3 liitrühma
 • Aegviidu Lasteaias suheldakse eesti keeles.
 • Lasteaias toimub Aegviidu Vallavolikogu otsuse alusel Aegviidu Põhikooli õpilaste toitlustamine.
 • Aegviidu Lasteaed tegutseb Eesti Vabariigi haridusministri poolt 15.10.1999.a. välja antud koolitusloa alusel.
 • Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse riiklikule õppekavale, samuti õppeaasta tegevuskavad.
  Prioriteetne valdkond on looduse süvendatud tundmaõppimine.
 • Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi.
 • Lasteaias tegutseb hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.