Kodukord

Algus / Emmele-issile / Kodukord

AEGVIIDU KOOLI MESITARU LASTEAIA KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia  põhimäärusest ja õppekavast, kohaliku omavalitsuse korraldustest ja koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2 Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad. Perekondlikku kasvatust toetavad koolieelsed lasteasutused.

1.3 Kõiki lasteaias tekkinud olukordi lahendatakse lähtuvalt lapse huvidest.

1.4 Aegviidu Mesitaru Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest ja Aegviidu Mesitaru Lasteaia andmekaitsetingimustest, mis on avalik dokument ja leitav lasteaia kodulehelt.

1.5 Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia kodulehel. Kodukord on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.6 Kodukord on lastele, lastevanematele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 1. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE NING PUUDUMINE

2.1. Lasteaia Sumistajate ja Mesilaste rühmad on avatud tööpäevadel kell 7.00-19.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on lasteaed avatud 7.00-16.00.

2.2 Lasteaia Mummude rühm on avatud tööpäevadel 7.00-18.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on sõimerühm avatud 7.00-15.00.

2.3 Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks lasteaiaga kuni kaks nädalat. Harjutamise kord lepitakse kokku rühma õpetajatega.

2.4 Lasteaeda võetakse vastu laps, kes oskab ise lusikaga süüa ja tassist juua.

2.5 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Lapsevanematel tuleb lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel järgida rühma päevakava nii, et see ei häiriks laste toitlustamist, uinakut ja õppetegevusi. Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumisest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.

2.6 Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat erakorralisest hilinemisest.

2.7 Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.8. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.9 Lapsevanem lahkub koos lapsega rühmast või lasteaia õuealalt sellest märku andes.

2.10 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt volitatud esindajatele, keda on eelnevalt tutvustatud rühma töötajatele.

2.11 Juhul, kui last toob lasteaeda ja viib lasteaiast keegi teine, kui lapsevanem, siis on lapsevanem kohustatud käima vähemalt üks kord nädalas rühmas, et vestelda õpetajatega.

2.12 Rühma töötajal on keelatud last anda üle  selleks volitamata või alkoholijoobe kahtlusega isikule. Alkoholi- või narkojoobe kahtluse korral helistatakse võimalusel teisele lapsevanemale, ning teavitatakse lasteaia direktorit ja politseid.

2.13 Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 18.45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.

2.14 Eriolukordadest, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest koheselt teavitada rühma töötajat telefoni teel.

2.15 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab direktor valla lastekaitsetöötajat ja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 1. LAPSE TERVISE, ARENGU JA HEAOLU TOETAMINE

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (nt. köha, nohu, palavik, lööve, silmapõletik) last vastu ei võeta.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5 Kui laps on saadetud õpetaja poolt haiguse tõttu koju, siis järgmisel päeval tuleb jätta laps koju tervenema.

3.6 Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

3.7 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet jne) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse juhtkonnaga või direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.8 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Kui lapsevanemale on teatatud lapse haigestumisest, siis on lapsevanem kohustatud viivitamatult leidma võimaluse tulla lapsele lasteaeda järgi.

3.9 Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimaluse korral teistest lastest, kuid teda ei paigutata üksinda eraldi ruumi.

3.10 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.11 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. Lasteasutus teavitab koheselt lapsevanemaid lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.12 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabersalvrätik, vahetuspesu) ning vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.14 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riiete ning korrastatud välimusega. Juuksed on kammitud, pikad juuksed kinni seotud. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.15 Liikumistundideks on lapsele vajalik spordiriietus (T-särk, põlvpüksid või retuusid).

3.16 Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

3.17 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues. Talvel käivad 2.-3. aastased lapsed õues kuni -10℃ juures ning Sumistajate ja Mesilaste rühmade lapsed kuni -15℃ juures. Temperatuuri arvestatakse tuule-külma indeksi järgi.

3.18 Lasteaias töötavad võimalusel tugispetsialistid (logopeedid, eripedagoog ja psühholoog), kes jälgivad lapsi, vajadusel tegelevad nendega ning nõustavad lapsevanemaid ja õpetajaid. Lasteaed teavitab lapsevanemat ning sõlmib lapsevanemaga kirjaliku kokkuleppe, kui tugispetsialistid peavad vajalikuks tema lapsega süsteemselt tegeleda.

 1. KOOSTÖÖ

4.1. Lasteasutuse ja lastevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakusele ja lugupidavale suhtlemisele. Lapsevanema ja õpetaja omavaheline meeldiv koostöö on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu igaks lasteaiapäevaks.

4.2 Probleemide korral pöördub lapsevanem esmalt rühmaõpetaja poole ning seejärel, kui ei ole rühmaõpetajaga koostöös probleemile lahendust leidnud, on võimalik pöörduda hoolekogu liikme ning lasteaia direktori poole. Probleemide ja erimeelsuste lahendamisel lähtutakse alati lapse vajadustest ja turvalisusest.

4.3 Lapsevanem saab infot lasteaias toimuva kohta lasteaia kodulehelt, rühma infotahvlilt, rühma õpetajalt, e-maili teel ning eliis.eu kaudu.

4.4 Ootame igapäevaselt lapsevanemate tagasisidet. Tagasisidet on võimalik anda suuliselt, e-maili teel ja kirjalikult paberkandjal. Lasteaia sissepääsude juures asuvad tagasiside postkastid, kuhu on kõikidel lapsevanematel, lastel, personalil ja külalistel võimalik panna paberkandjal tagasisidet lasteaia töö kohta ning teha ettepanekuid lasteaia töö paremaks korraldamiseks. Postkaste tühjendatakse 1x nädalas. Anonüümse tagasiside osas jätab lasteaed õiguse juhtkonnaga otsustada, kas ja kuidas sellega tegeletakse.

4.5 Kolme- ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu ja laste vanust tõendavad dokumendid osalustasu suuruse määramiseks. Samuti teavitavad lapsevanemad, kui nende peres on mõni laps saanud täisealiseks.

4.6 Pere koosseisu muutumisest ning lapsevanema nime või kontaktide muutumisest teavitab lapsevanem koheselt lasteaeda.

4.7 Kui laps ei söö lasteaias kõiki toidukordi, siis on vajalik esitada sellekohane avaldus lasteaia juhtkonnale iga õppeaasta alguses.

 1. LASTEAIATASU

5.1. Lasteaiatasu koosneb osalustasust ja toidurahast. Arved lasteaiatasu maksmiseks saadetakse lapsevanema meiliaadressile.

5.2 Lasteaia osalustasu suurus on:

 • 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest;
 • 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
 • 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.

5.3. Lapse lasteaiast puudumisel mingil põhjusel vähemalt ühe kuu ulatuses on lapsevanemal kohustus kirjutada lasteaia direktorile avaldus lapse ajutise lasteaiast puudumise kohta.

5.4. Lapsevanemal on kohustus tasuda õigeaegselt lasteaiatasu ning huviringide osalustasu.

5.5 Makseraskuste korral on võimalik isikul, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Anija vald, taotleda toetust Anija Vallavalitsusest lasteaia toiduraha maksmiseks.

5.6 Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja lisaks puuvilja- juurviljaamps. Eeldatakse, et laps kasutab kõiki kolme toidukorda.

5.7 Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Päevamaksumus koosneb: 25% hommikusöök, 50% lõuna ja 25% oode

5.8 Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

5.9 Lapsevanem teavitab lapse puudumisest rühma õpetajat hiljemalt sama tööpäeva hommikul kella 7.00- ks (telefonikõne, sõnum, teade ELIIS-i).

5.10 Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda toiduraha puudutud päeva eest.

5.11 Toiduraha ja kohatasu arve edastatakse Anija Vallavalitsuse raamatupidamise poolt elektrooniliselt (arve maksja e-posti aadressile) ja tasumise kuupäev määratakse arvel.

5.12 Lapsevanemal on võimalik pikemaks perioodiks (vähemalt üks kuu) toidukorrast loobuda, tehes eelnevalt direktorile avalduse.

5.13 Lapse allergilisusest mõne toiduaine suhtes teavitab lapsevanem lasteaeda (rühma õpetajat, direktorit) kirjalikult koheselt toiduallergia ilmnemisel, et rühma töötajad saaksid sellega toidukordade ajal arvestada. Toiduallergiat tõendab arstitõend.

5.14 Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühmastendil ja ELIIS-is.

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

6.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

6.4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

6.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6.6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

6.8. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud:

 • Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteaia direktori loal;
 • laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või tema volitatud esindajaga.

6.9 Lasteaeda tullakse ja lasteaiast lahkutakse Kase tänava lõpus olevast väravast. Lapsevanemad, lapsed ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

6.10 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaia teenindavatele transpordivahenditele, mille juhtidel on vastav luba.

6.11 Lasteaia parklasse ei ole lubatud jätta seisma töötava mootoriga autot.

6.12 Lasteaia territooriumil ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Oma jalgrattaga tohib laps liikuda lasteaia õuealal vaid eelkooliealistele lastele sobivas suuruses rattaga.

6.13 Lasteaia territooriumil jalg –ja tõukerattaga sõites kehtivad järgmised reeglid:

 • ühisel õues oleku ajal võib sõita tõukerattaga või rattaga;
 • laps peab kandma jalgratturi kiivrit;
 • kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid, on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalg- ja tõukeratta kasutamise;

6.14 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

6.15 Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud kelkude, rataste, tõukerataste jm esemete eest.

6.16 Lasteaeda ei tooda kaasa raha, nutiseadmeid (telefon, kell- telefon, tahvelarvuti jm), ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, samuti liiga väikseid, hinnalisi ja õrnu mänguasju ning maiustusi, nätsu, karastusjooke ja teisi toiduaineid v.a. erandjuhul kui lapsel on sünnipäev ning toit või maiustused on kaasas teistega jagamise eesmärgil.

6.17 Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisest informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.18 Lasteasutuse ruumides ja teenuse osutamise alal, sealhulgas õue mängualal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

 1. NÕUDED LAPSE KÄITUMISELE

7.1. Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning  mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.

7.2. Laps käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

7.3. Laps peab oma käitumisega lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.

 1. LÕPPSÄTTED

Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha kõik lapsed, lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.

Aegviidu Mesitaru Lasteaia kodukord on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel ja hoolekogu liikmete poolt (16.09.2020).