Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Emmele-issile  >  Hoolekogu  >  Hoolekogu protokollid
Kodukord
Lasteaiatasu
Lasteaeda tulek
Küsimise koht
Hoolekogu
    Koosseis
    Tegutsemise kord
    Hoolekogu protokollid
    Hoolekogu arhiiv
Aitäh!
VEEBILEHTE MAJUTAB:

HOOLEKOGU PROTOKOLLID

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Aegviidus,                                                                                                       25.09.2017

 

 

Algus kell 16:15, lõpp kell 17:40

 

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja

Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov

 

Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
  2. Konkursikomisjoni liikme valimine
  3. Hoolekogu tegevuskava
  4. Toidupäevade maksumus
  5. 2018.aasta eelarve kavandamine
  6. Muud küsimused

 

Päevakorrapunkt 1

Krista Aruoja tutvustas hoolekogu uutele liikmetele hoolekogu töö põhimõtteid ja selgitas, et alustuseks tuleb valida hoolekogule esimees ja protokollija. Tehti ettepanek valida esimeheks Märt Smirnov ja protokollijaks Kristel Lään.

Otsus: Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Märt Smirnov ja protokollijaks Kristel Lään.

 

Päevakorrapunkt 2

Lasteaia personali valitakse konkursikomisjonis, kuhu lisaks lasteaia ja pidaja esindajale kuulub ka üks hoolekogu liige. Konkursikomisjon käib koos vastavalt vajadusele. Hoolekogu liikmed seadsid konkursikomisjoni üles Piret Vaas’i kandidatuuri.

Otsus: Ühehäälselt otsustati kinnitada lasteaia konkursikomisjoni liikmeks hoolekogu esindajana Piret Vaas.

 

Päevakorrapunkt 3

2017/2018. õppeaastal vajavad hoolekogus arutelu ja tutvustamist järgmised teemad: 2018. aasta eelarve projektiga tutvumine, arengukava ja riskianalüüsi ülevaatamine, lasteaia suvepuhkuse kinnitamine, kooliminejate koolivalmiduse tutvustus, arengukava tegevuskava analüüs õppeaasta osas.

 

Päevakorrapunkt 4

Krista Aruoja selgitas, et lasteaia toidupäeva maksumus on hetkel 1,80 eurot ja selle maksumusega suudetakse lasteaialapsed ilusti ära toitlustada. Lasteaed toitlustab ka Aegviidu Kooli õpilasi. Õpilaste toitlustamisest laekub osa raha riigilt, pikapäevarühma toitlustamise eest maksavad aga lapsevanemad. Hetkel pikapäevarühma laste toidukorra maksumus on 50 senti. Lasteaed teeb ettepaneku tõsta pikapäevarühma laste toiduraha 70-75 sendini, kuna toiduained on viimasel aastal oluliselt kallinenud.

Otsus: suunata pikapäevarühma toidupäeva maksumuse küsimus otsustamiseks kooli hoolekogule.

 

Päevakorrapunkt 5

Krista Aruoja rääkis, et 2018. aasta eelarve ei tohiks ületada sarnaselt eelmiste aastatega jooksva kalendriaasta mahtusid. Eelnõu koostamisel viidi kõigepealt läbi arutelu lasteaia siseselt. Elektrikulu, korrashoiuteenused, kindlustus jne. on kulud, mille arvelt kokkuhoidu leida ei ole võimalik, suurendamist vajab õppevahenditele minev kulu. Planeeritud on vahendid hügieeni ja korrastusvahenditele, avariiliste olukordade lahendamiseks. Uut sülearvutit, kuivatuskappi jm vajab äsja avatud sõimerühm. Plaanis on soetada uus voodipesu ja muretseda täiendavaid mänguvahendeid. Õuealal ootab aastaid uuendamist teerada, remonti hoone välisvooder. Sõimerühma mängualale soovitakse mõned vahendid soetada käesoleva aasta vahenditest, suuremate laste ronila vajab aga väljavahetamist. Uue ronila maksumus jääb vahemikku 5800-12000 euroni.

Arutelu käigus selgus, et lasteaial on vajadus ka väiksemate asjade järele nagu mänguasjad, mööbel (diivan) jm.

Ettepanek: Teha rahaliste annetuste või esemeliste annetuste saamiseks avalik pöördumine lapsevanemate jt võimalike toetajate poole, nt lasteaia koduleheküljel, facebookis. Antud pöördumine võiks olla üleval ka lasteaia infostendidel. .

Otsus: Hoolekogu võttis 2018. aasta eelarve eelnõu teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused:

1)      Krista Aruoja rääkis, et lastel vanuses 5-7 eluaastat on võimalik külastada Eesti Politseimuuseumi ja 1.11teatrit. Valla buss mahutab kuni 7 last, st kui soovitakse et muuseumi või teatrisse läheb rohkem lapsi lisandub piletirahale ka transpordikulu. Kas see ei lähe lapsevanemate jaoks liiga kulukaks?

Ettepanek: rentida buss või kaasata mõnda lapsevanemat kes saab abistada transpordiga.

2)      Pärast lasteaia üldkoosolekut toimuvad rühmades oma koosolekud ja kui kohal on ainult üks lapsevanem, siis ta ei saa osaleda samal ajal erinevate rühmade koosolekutel.

Ettepanek: Teha rühmade lastevanematele koosolekud erinevatel päevadel või kellaaegadel.

 

 

 

 

 

 

Krista Aruoja                                                              Kristel Lään

Koosoleku juhataja                                                     Protokollija