Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Tere tulemast!  >  Tutvustus
Uudised
Kontakt
Tutvustus
Põhiväärtused
Missioon
Lasteaia laul
Lasteaia asukoht
VEEBILEHTE MAJUTAB:

TUTVUSTUS

Aegviidu Lasteaed on õppeasutus, mis toetades ja täiendades perekonda
võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaed on asutatud 1957.aastal.

9.septembril 1996.aastal kolis asutus uude pooleliolevasse eriprojekti järgi ehitatud hoonesse. Valmis oli köögiplokk, üks rühmaruum, osa administratiivplokist. Lasteaia uue hoone ehitustegevus jätkus saalis ja teistes ruumides. 20.jaanuaril 1997 avati lasteaia teine rühm ja praeguse hoone avamispidu toimus 31.jaanuaril 1997.aastal.

Aegviidu Lasteaed on Aegviidu Vallavalitsuse hallatav asutus.
Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Aegviidu valla haldusterritoorium.


Aegviidu Lasteaed on avatud tööpäeviti kl 7.00-19.00.


Lasteaias on 2 liitrühma:
• noorem rühm (1,5-5-aastased)
• vanem rühm (3-7-aastased)
Aegviidu Lasteaias suheldakse eesti keeles.
Lasteaias toimub Aegviidu Vallavolikogu otsuse alusel Aegviidu Põhikooli õpilaste toitlustamine.
Aegviidu Lasteaed tegutseb Eesti Vabariigi haridusministri poolt 15.10.1999.a. välja antud koolitusloa alusel.
Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava,
mis vastab Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse riiklikule õppekavale, samuti õppeaasta tegevuskavad.
Prioriteetne valdkond on looduse süvendatud tundmaõppimine.
Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi.

Lasteaias tegutseb hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.