Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Emmele-issile  >  Hoolekogu  >  Hoolekogu arhiiv
Kodukord
Lasteaiatasu
Lasteaeda tulek
Küsimise koht
Hoolekogu
    Koosseis
    Tegutsemise kord
    Hoolekogu protokollid
    Hoolekogu arhiiv
Aitäh!
VEEBILEHTE MAJUTAB:

Hoolekogu arhiveeritud protokollid

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidus, 04.04.2017

Osalejad: Tauno Tampere, Luule Sirp, Kristel Lään, Märt Smirnov, Krista Aruoja

Päevakord:
1. Hoolekogu 26.01.2017 otsuste kontroll
2. Lasteaia põhimääruse muutmine
3. Lasteaia 60.juubelisünnipäeva korraldamine

Päevakorrapunkt 1
26.01. hoolekogus kooskõlastati muudatused lasteaia kodukorras. Arutlusel oli ka lasteaia toidupäeva maksumuse suurus. Hetkel tullakse toitlustamiseks laekuvate vahenditega toitlustamisel toime, kuid pole välistatud et hindade tõusust tulenevalt on vajadus lähiajal toidupäeva maksumus uuesti üle vaadata.

Päevakorrapunkt 2
Lasteaia põhimääruse muutmise vajadus tuleneb plaanitavatest ümberkorraldustest lasteaia töös. Hetkel toimub lasteaias koolilaste toitlustamine, kuid seoses sügisel avatava sõimerühmaga viiakse toitlustamine mujale ja lasteaiale jääb ainult toidu valmistamine. Sügisest planeeritakse alustada tööd kolme rühmaga, milledest lasteaiarühm saab olema nelja- kuni seitsmeaastastele, liitrühm kahe- kuni viieaastastele ja sõimerühm pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele. Sõimerühma avamisega luuakse lasteaeda 2,75 koormusega kolm ametikohta – üks õpetaja, 0,75 assistendi ja 1 õpetaja abi ametikoht. Põhimäärusest jätekase välja ka tervishoiutöötaja. Tervise edendamisega tegeleb lasteaia personal.
Otsus: Hoolekogu kooskõlastab Aegviidu Lasteaia põhimääruse muutmise eelnõu.

Päevakorrapunkt 3
Lasteaia juubelikuu algab 19. aprillil traditsioonilise looduskonverentsiga. Juubelipidustused saavad toimuma 29. Aprillil. Kell 12 toimub lasteaia saalis pidulik aktus, millele järgneb kell 13 lastaia õuealal pereüritus. Planeeritud on erinevad töötoad (helkurripatsi valmistaise, märkide vermimise, tuuleveski jt). Planeeritud on väike laat, kuhu lapsevanemad saavad valmistada müügiks erinevaid küpsetisi. Müügi võiksid korraldada mõlemad rühmad eraldi. Lasteaed ise hoolitseb jookide (morss, kohv) eest. Tellitud on batuut. Toimuvad mängud ja võistlused, mida koordineerib Virge Palmsalu.
Ettepanek: Küpsetiste müügist saadav tulu võiks minna heategevuseks lasteaia hüvanguks.

 


Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija
 

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidus, 26.01.2017
Elektrooniline kooskõlastus

Kooskõlastajad: Tauno Tampere, Luule Sirp, Kristel Lään, Märt Smirnov

Päevakord:
1. Lasteaia kodukorra muutmine
2. Lapsevanema poolt püstitatud küsimus

Päevakorrapunkt 1
Aegviidu Vallavolikogu 17.12.2014 otsus nr 23 „Aegviidu Lasteaia osalustasu kehtestamine“ alusel on osalustasu suurus 5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast ühe lapse kohta. Käesoleval aastal töötasu alammäär tõusis ja sellest tulenevalt on vajadus teha lasteaia kodukorras järgmised muudatused:
1) „5.6. Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 23,50 eurot kuus.“
2) „5.7. Lapsevanemate, kellel on vähemalt 3 alaealist last, poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 11,75 eurot kuus (2,5% alampalgast, muutub riikliku alampalga muutumisel). Osalustasu soodustust (11,75 eurot) kohaldatakse Aegviidu valla elanike registris registreeritud laste osas.“
Seoses lasteaiakohtade puudusega ja vajadusega pakkuda kooliminejale lapsele võimalust käia lasteaias, võttis vallavalitsus vastu otsuse luua lasteaias tähtajaliselt osaajaline koht, mis sisaldab ka kahte toidukorda. Sellest on vajadus täiendada kodukorra punkti 5.2. järgmiselt „Lasteaia toidupäeva maksumus on 1,80 eurot. Lasteaia toidupäeva maksumus osaajalise koha korral on 1,35 eurot.“
Otsus: Hoolekogu nõustub eelpooltoodud muudatuste sisse viimisega Aegviidu Lasteaia kodukorda.

Päevakorrapunkt 2
Lapsevanema poolt püstitatud küsimus: kui laps puudub eelneva teavituse korral lasteaiast kaks kuud või rohkem, siis kas tal on võimalik saada kohatasu soodustust/vabastust?
Hoolekogu liikmed on seisukohal, et sõltumata sellest, kas laps kasutab regulaarselt talle eraldatud lasteaiakohta või mitte, tehakse lasteaia eelarvest kulutused elektrile, hooldusvahenditele, mänguasjadele, raamatutele, inventarile, personalile jne. Samuti säilitatakse lapsele tema eemalviibimise perioodil lasteaiakoht.
Kui vanem ei soovi kohta kasutada ja osalustasu maksta, võib ta sellest loobuda, mis annab võimaluse pakkuda vabanenud kohta mõnele teisele järjekorras olevale lapsele.

 


Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija
 

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidus, 01.11.2016


Algus kell 16:00, lõpp kell 17:20

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Tauno Tampere, Märt Smirnov

Päevakord:
1. 29.09.2016 hoolekogu koosoleku otsuste kontroll
2. Toidupäeva maksumus
3. Jõulupeo kavandamine
4. Lasteaia arengukava ülevaatamine
5. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Vaadati üle eelmises hoolekogus vastuvõetud otsused.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja selgitas, et toidupäeva maksumus lasteaias on hetkel 1.80 eurot, koolilaste toitlustamine 0,78 eurot, kooli pikapäevarühma laste toitlustamine 0,50 eurot ja personali toitlustamine 1 euro. Hetkel tullakse toime ja toiduraha tõstmine vajalik ei ole. Toidu kvaliteet on hea, kaloraaž on kõrge, st ülemise piiri peal.

Päevakorrapunkt 3
Lasteaia jõulupidu on planeeritud 14. detsembriks algusega kell 16.30. Sama päeva hommikul võiks toimuda ka koduste laste jõulupidu lasteaias. Jäädi seisukohale, et kommipaki kõrval peaks kingitus sisaldama mõnda eset, nt kriidid joonistamiseks vm.

Päevakorrapunkt 4
Krista Aruoja selgitas, et lasteaia arengukava muutmise järele hetkel vajadus puudub, siiski on meil kohustus arengukava tegevuskava iga-aastaselt üle vaadata.
Arengukava on kinnitatud aastateks 2015-2019. Prioriteetne valdkond on loodus- ehk keskkonnaharidus, kaardistatakse lasteaia ajalugu (kroonikat on soov kasutada lasteaia juubelil), järgitakse lasteaia missiooni ja visiooni, iga-aastaselt viiakse läbi ohtude vältimiseks riskianalüüs, on koostatud koolituskava ja toimuvad koolitused (kriis, tuleohutus, esmaabi jt), toimub töötajate enesehindamine, tunnustussüsteemi väljatöötamine. Korraldatakse koolitusi lapsevanematele. Infot levitatakse läbi mitmete võimalike infokanalite. Eelarveliste ressursside kavandamine ja seire toimub 1-2 korda kuus.
Lasteaia hoones vajab uuendamist küttesüsteem, keldris kõrvaldamist liigniiskuse tekitatud kahjud, korrastamist katuseaknad, vihmaveerennid ja fassaad. Teistes ruumides teostakse remonti järjepidevalt.
Mänguväljaku atraktsioonid vajavad järjepidevat hindamist. Seda on võimalik tellida litsentseeritud firmalt (maksab 430 eurot) või kohapeal moodustaud pädeva komisjoni poolt.
Päevakorrapunkt 5
1) Kuna kõigi väljasõitudega kaasnevad kulutused lapsevanematele, püütakse leida tegevusi võimalikult kodule lähedal, näit. Kõrvemaa keskuses sõit huskidega, RMK programmi külastus jm. Jõulumaale Anija mõisas minnakse käesoleval aastal ainult vanema rühma lastega, sest sealsed töötoad väikestele ei sobi.
2) Lapsevanemate esindajate poolt toodi välja probleem seoses laste lasteaiast mitteõigeaegse äraviimisega. Nimelt tuntakse muret, et on juhtumeid, kus pere süstemaatiliselt tuleb oma lapsele järele viimasel hetkel või pärast lasteaia lahtiolekuaja lõppu. See omakorda tingib õpetajate tööaja pikenemise ja võtab võimaluse jõuda õigeaegselt rongile.
Ettepanek: tuletamaks lapsevanematele meelde lasteaia tööaegasid, panna mõlema rühma ustele sildid, mis viitavad sellele, et viimane aeg lapsevanemal lapsele järele tulemiseks on hiljemalt 18.45.
3) 2017. aasta sügisest tekib vajadus täiendavate lasteaiakohtade järele. Arutleti, millised on võimalused täiendavate kohtade loomiseks.

 

Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija
 

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Aegviidus,                                                                                                      29.09.2016

  

Algus kell 14:00, lõpp kell 15:30

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja

Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Tauno Tampere, Märt Smirnov

 

Päevakord:

1. Protokollija ja esimehe valimine

2. 2017. Aasta eelarve eelnõu tutvustus

 

Päevakorrapunkt 1

Otsustati valida hoolekogu esimeheks Tauno Tampere, konkursikomisjoni liikmeks Märt Smirnov ja protokollijaks Kristel Lään.

 

Päevakorrapunkt 2

Krista Aruoja rääkis, et 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel viidi kõigepealt läbi arutelu lasteaia siseselt. Raamatupidamises anti juhised jääda eelarve koostamisel majandamiskuludega 2016. aasta eelarve piiridesse. Elektrikulu, korrashoiuteenused, kindlustus jne. on kulud, mille arvelt kokkuhoidu leida ei ole võimalik, suurendamist vajab õppevahenditele minev kulu. 2017. aastal on lasteaial juubeliaasta. Koolituste osas vajab läbiviimist tuleohutuskoolitus (ametlik iga 5 aasta järel, mida muidu viib iga-aastaselt läbi Aegviidu Päästeselts), esmaabikoolitus, metoodika alased koolitused jm. Planeeritud on vahendid hügieeni ja korrastusvahenditele, avariiliste olukordade lahendamiseks. Kui sellel aastal ei õnnestu soetada sülearvutit, siis on seda vaja teha järgmisel aastal või teise variandina muretseda saali videoprojektor. Välja vahetamist suurema vastu vajab rühmaruumide tarbeks olev elektriboiler, sõimerühma on vaja dušinurga asemel kõrgema äärega alust. Plaanis on soetada uus voodipesu ja muretseda täiendavaid mänguvahendeid. Ürituste all on vahendid mõningate ürituste jaoks, näit. transpordivahendi rentimine rahvatantsupäevale sõiduks.

Arutelu käigus selgus, et järgnevatel aastatel on Aegviidus vajadus lasteaiakohtade järele suurenenud, millega seoses tegeletakse võimalike lahenduste leidmisega (täiendavate lasteaiakohtade loomine).

Ettepanek: teatud inventari hankimiseks (näit. projektor), võiks kasutada annetuste kogumiseks interneti keskkonnas olevaid võimalusi, näit. „Hooandja“.

Hoolekogu võttis eelarve eelnõu teadmiseks.

 

 

Krista Aruoja                                                              Kristel Lään

Koosoleku juhataja                                                     Protokollija

 

Aegviidus,                                                                                                      17.05.2016

 

Algus kell 15:00, lõpp kell 16:00

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja

Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Lilja Piibeleht-Tarassov, Märt Smirnov

 

Päevakord:

1. 2016. aasta kooliminejate koolivalmidus

2. 2015/16. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs

3. Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutused

4. Puhkuste ajakava

5. Muud küsimused

 

Päevakorrapunkt 1

Krista Aruoja selgitas, et kooliteed on sügisest alustamas 7 last, siiski ühe lapse osas on kooliminek veel lahtine ja lõplik otsus langetatakse nõustamiskomisjoni toel alles augustis. Lasteaia jaoks tähendab see seda, et ühte kohta tuleb selle lapse jaoks hoida vakantsena kuni sügiseni.

Lapsed on omandanud pea kõik kooliminekuks vajalikud pädevused ja oskused.

 

Päevakorrapunkt 2

Sisehindamise tarbeks viidi ka käesoleval aastal läbi küsitlus vanematele, pidajale ja enesehindamine töötajatele. Võrdluseks on andmed kahest varasemast aastast.

Lapsevanemate poolt antud hinnangud olid toetavad ja head. Kokkuvõtlik hinne nooremas rühmas on 4,7 ja vanemas rühmas 4,8. Nooremas rühmas nähti kõige suurema probleemina võimalust saada logopeedilist abi. Krista Aruoja rääkis, et ka nooremas rühmas on hindamine selles osas läbi viidud ja sisulist tööd nende lastega alustatakse alates sügisest. Probleemiks on ka see, et logopeed töötab ka koolis ja on olemas ainult ühel päeval. Vajadus on pakkuda logopeedi- ja sotsiaalpedagoogi teenust kahel päeval nädalas.

Pidajalt laekus positiivne hinnang, madalaimalt hinnati hoone seisukorda (väiksemad ja suuremad probleemkohad, millega nii pidaja kui lasteaed jooksvalt tegelevad).

Töötajad hindasid kõige madalamalt lasteaia materiaalseid võimalusi. Lasteaia üldist toimimist, tööd aga kõige kõrgemalt. Koostööd pidaja ja valla allasutustega hinnatakse madalamalt, sest see ei ole nii intensiivne.

 

Päevakorrapunkt 3

1)      Veterinaar- ja toiduamet teostas lasteaias kontrolli, mille käigus jälgiti toitlustamist ja dokumentatsiooni (enesehindamispakett). Probleemidena nähti seda, et puudub seirevahendite kontrolli kord enesekontrollisüsteemis; menüü juures koduleheküljel ei ole nähtavad toidus sisalduvad võimalikud allergeenid ja viited sellele kust nende kohta täiendavat informatsiooni võiks leida.

 

 

Päevakorrapunkt 4

Lasteaed on suvepuhkusel ajavahemikus 4. juulist 29. juulini. Juunis ja augustis on rühmad koos kolm nädalat enne ja kolm nädalat pärast kollektiivpuhkust. Info üleval rühmades ja lasteaia koduleheküljel

 

Päevakorrapunkt 5

Krista Aruoja informeeris Hoolekogu, et välja on kuulutatud konkurss õpetaja vabade ametikohtade täitmiseks (0,25 muusikaõpetaja ja tähtajaliselt 0,75 rühmaõpetaja ametikohale). Konkurss lõpeb 25. mail.

 

 

 

 

Krista Aruoja                                                              Kristel Lään

Koosoleku juhataja                                                     Protokollija

 

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Aegviidus,                                                                                                      04.04.2016

 

 

Algus kell 16:00, lõpp kell 17:20

 

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja

Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Lilja Piibeleht-Tarassov, Märt Smirnov

 

Päevakord:

1. Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine

2. Tööinspektsiooni 01.03.2016 kontrolli tulemused

3. Aegviidu Lasteaia riskide hindamine

4. Lasteaia suvepuhkus

5. Muud teemad

 

Päevakorrapunkt 1

Krista Aruoja selgitas, et vajadus on teha kodukorda muudatus, mis puudutab lasteaia toidupäeva maksumust ja osalustasu. Lasteaia osalustasu on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuu töötasu alammäärast 5%. Kuna 2016. aastal töötasu alammäär tõusis, siis on vaja vastav muudatus sisse viia ka lasteaia kodukorda.

Arutati, kas ei peaks kodukorras olema antud punkt sõnastatud nii nagu määruses, mitte numbriliselt.

Otsus: Teha kodukorras vastavasisuline muudatus ja lisada selgitus maksmise aluste kohta.

 

Päevakorrapunkt 2

Krista Aruoja rääkis, et lasteaeda käis kontrollimas Tööinspektsioon. Lasteaiale tehti esialgu neli ettepanekut, millest kaks (klaasuste markeerimine ja trepi käsipuu paigaldamine) suudeti koheselt täita. Koostatud akti läks kaks asja: välistrepi astmete märgistamine (kollane triip astmele) ja saali põrand (mõned põrandalauad kõrgenenud), tähtaeg puuduste likvideerimiseks on 31. juuli 2016.

Ettepanek: Arutelu käigus jõuti järeldusele, et ka lasteaia peasissepääsu juures on nähtavusega pimedal ajal probleeme ja on vajadus paigaldada liikumisanduriga lamp.

 

Päevakorrapunkt 3

Riskide hindamisel võeti aluseks aasta tagasi koostatud dokument. Kui aasta tagasi oli üheks probleemiks riivide puudumine väravatel, siis tänaseks on olukord lahendatud ja kõikidele väravatele sulgurid paigaldatud.

Arutleti, kas on vajadus lasteaia territoorium kõrvalistele isikutele sulgeda. Jõuti järeldusele, et kuna paljud väikelaste vanemad käivad oma lastega lasteaia territooriumil kas õhtusel ajal või nädalavahetustel mängimas, siis igapäevaselt lasteaia väravaid lukustama ei peaks. Krista Aruoja ütles, et väravad lukustatakse lasteaia suvepuhkuse ajaks. Lasteaia töötajad vaatavad igapäevaselt üle lasteaia õueala, et välistada lastele ohtlike-kahjulike (jääpurikad, libe tee jm) asjade olemasolu territooriumil.

Ühe probleemina toodi välja jalgtee lagunemine. Krista Aruoja selgitas, et selle kordategemine seisab endiselt küttesüsteemi uuendamise taga. Kuna maapinda on vaja kaevata, siis ei peeta otstarbekaks enne nimetatud tööde lõppu uue tee rajamist.

Arutleti õueala inventari kontrolli teemal – kas piisab, kui õuevahendid kontrollib üle kohalik spetsialist või oleks vaja tellida spetsialist väljastpoolt.

Lasteaia aknad avanevad vales suunas, probleemi lahendamiseks tuleb tulevikus kaaluda avatavate akende vahetust. Saali akendel peaks olema kas turvaklaas või kaitsevõre.

Ettepanekud:

1)      Teostada käesoleval aastal õueala vahendite kontroll kohaliku spetsialisti poolt ja tema soovitusi arvesse võttes võtta järgmiseks aastaks hinnapakkumised väljastpoolt spetsialisti kaasamiseks.

2)      Võimalusel arutada ja otsida lahendusi lasteaia juures teeosa, kus peatuvad kaubaautod, kordategemist.

 

Päevakorrapunkt 4

Lasteaed on suvepuhkusel ajavahemikus 4. juulist 29. juulini. Juunis ja augustis on rühmad koos järgmistel ajavahemikel - 9. juuni-1. juuli ja 30. juuli-25. august.

 

Päevakorrapunkt 5

1)      Krista Aruoja rääkis, et kuna üks lasteaia õpetajatest ei ole lõpetanud õpinguid ja temaga on sõlmitud aastane leping, siis kuulutatakse aprillis vabade ametikohtade täitmiseks välja konkurss.

2)      Üritustest:

  • Kooliminevad lapsed külastavad käesoleval nädalal KUMU;
  • 13. aprillil toimub traditsiooniline looduskonverents, kuhu ootame külalisi nii Harju-, Järva- kui Lääne-Virumaalt ja üritust avama on oodatud keskkonnaminister Marko Pomerants;
  • Toimuvad ettevalmistused emadepäeva peoks;
  • 9. mail on lasteaias nukuteater;
  • 11. mail toimub õpetaja Luule Sirp’i eestvedamisel loodusmatk;
  • 18.05 külastavad kooliminejad Eesti Vabaõhumuuseumi;
  • 20. mail korraldab Eesti Mesinike Liit lasteaias meepäeva;
  • 26. mail toimub lasteaia lõpupidu.

3)      Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2. mail algusega kell 16.00.

 

 

 

 

Krista Aruoja                                                              Kristel Lään

Koosoleku juhataja                                                     Protokollija

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 28.09.2015

Algus kell 16:00, lõpp kell 17:30

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Lilja Piibeleht-Tarassov, Märt Smirnov

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Konkursikomisjoni liikme valimine
3. Hoolekogu tegevuskava
4. 2016.aasta eelarve kavandamine
5. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja selgitas hoolekogu liikmetele, et esmaselt tuleb hoolekogu liikmete hulgast valida protokollija ja hoolekogu esimees ning tegi ettepaneku valida protokollijaks Kristel Lään. Hoolekogu liikmete poolt vastuväiteid ei olnud.
Hoolekogu esimehe kandidaatideks esitati Märt Smirnov ja Lilja Piibeleht-Tarassov. Kandideerimiseks andis nõusoleku Lilja Piibeleht-Tarassov.
Otsus: Kinnitada Aegviidu Lasteaia hoolekogu esimeheks Lilja Piibeleht-Tarassov ja protokollijaks Kristel Lään.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja selgitas, et kui otsitakse lasteaia kollektiivi uut õpetajat, tuleb välja kuulutada konkurss ja vaba ametikoha täitmiseks kutsutakse kokku vastav komisjon, kuhu kuulub lasteaia direktor, pidaja esindaja ja hoolekogu esindaja. Hoolekogu esindaja valitakse noorema ja vanema rühma esindajate seast, see ei tohi olla lasteaia esindaja. Ettepanek valida hoolekogu esindajaks Märt Smirnov, kes andis nõusoleku kandideerimiseks.
Otsus: Kinnitada hoolekogu esindajaks konkursikomisjonis Märt Smirnov.

Päevakorrapunkt 3
Tutvustades hoolekogu tegutsemise korda rääkis Krista Aruoja, et ühe õppeaasta jooksul saadakse hoolekogus kokku vähemalt 4 korral, vajadusel ka tihemini. Hoolekogu tegevuskava käesoleval õppeaastal on järgmine:
1) Aegviidu Lasteaia 2016. aasta eelarve eelnõu läbivaatamine (september);
2) sisehindamisaruande kooskõlastamine (november);
3) lasteaia arengukava läbivaatamine (november);
3) riskide hindamine (jaanuar);
4) õppeaasta kokkuvõtted, koolivalmiduse analüüs, lasteaia suvepuhkus (aprill).


Päevakorrapunkt 4
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia 2016. aasta eelarve eelnõud. Nagu ka varasematel aastatel tuleb eelarve planeerimisel jääda samadesse mõõtmetesse nagu ka eelmisel aastal.
Eelarvesse on planeeritud vahendid administreerimiskuludeks, koolitusteks, majandamiskulud, investeeringuteks, toitlustamiseks, õppevahenditeks, üritusteks.
Koolituskulude alla, s.h. sõidukulud, on planeeritud toiduhügieeni, esmaabi koolitused, õpetajate ainealased õppepäevad, meeskonnakoolitused ja juhi seminarid. Lasteaed viib läbi sisekoolitusi ja töötajad osalevad teiste lasteasutuste koolitustel.
Majandamiskulude alla on planeeritud üldised korrashoiuvahendid ja -teenused. Suuremate töödena on planeeritud muuhulgas pesulao põranda remont, lae soojustamine (1/3 on veel tegemata) ja siseuste remont. Lasteaia küttesüsteemi väljavahetamiseks on KIKi esitatud projekt. Juhuks, kui see saab toetatud on omaosalus planeeritud eelarvesse.
Inventari osas on vajadus veel ühe sülearvuti järele, kuna õpetajate käsutuses olev arvuti on vananenud ja aeglane, samuti wifi võimendit. Sööklaruumi on vaja uusi ruloosid, nõudepesuruumi kappi jm..
Õppevahenditele planeeritav summa on samas mahus eelnevaga, plaanis osta kannel ja ukulele..
Ürituste kulude alla on planeeritud näit. osalemine Laulasmaa rahvatantsupäeval jt üritused.
Personalikulusid mõjutab võimalik miinimumpalga tõus. Soov on suurendada koristaja ametikohta seoses sellega, et õpetajaabid on koos õpetajaga päevasel ajal õues ja taotleda juurde 0,25 logopeedi ametikohta või osta sisse logopeedi teenust, kuna lasteaias on mitu raske kõneprobleemiga last (kõnetud, kogelus, kõne üldine mahajäämus), kellega vaja teha suuremat tööd.

 

 

Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija
 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 02.09.2015

Algus kell 15:45, lõpp kell 16:30

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Lilja Piibeleht-Tarassov
Puudus: Anne Õunapuu

Päevakord:
1. Aegviidu Lasteaia kodukord
2. Lasteaia 2014/15.õppeaasta tegevuskava täitmise analüüs
3. Lasteaia valmisolek algavaks õppeaastaks

Päevakorrapunkt 1
Kodukorra koostamisel võeti aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused ja lisati juurde lasteasutusest lähtuv. Kodukord avalikustatakse lasteaia kodulehel ja rühmades ning on täitmiseks kõigile osapooltele ning reguleerib lasteaia üldist töökorraldust, laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamist, neile reageerimist, juhtumitest teavitamist, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamist.
Otsus: Kinnitada Aegviidu Lasteaia kodukord.

Päevakorrapunkt 2
Lasteaia tegevuskava täitmise analüüs kajastab planeeritud tegevusi – nende täitmist või mittetäitmist ning edasilükkumist järgmisesse perioodi. Uut tegevuskava tutvustatakse lastevanematele 08.09.2015 koosolekul.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3
Seoses sellega, et lasteaias on erivajadusega lapsi, on käesoleval aastal on lasteasutuses moodustatud sobitusrühm. Pärast õuealal toimuvate tööde lõppemist on plaanis õueala turvamine piirdeaiaga väiksemate laste tarbeks.
Õppeaasta läbivad teemad on:
1. Metsatäis seiklusi matkapealinnas Aegviidus.
2. Armastame loodust ja hoolime üksteisest!

 


Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija
 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 02.02.2015

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.00

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Lilja Piibeleht-Tarassov
Puudus: Anne Õunapuu


Päevakord:
1. Aegviidu Lasteaia põhimääruse muutmine
2. Aegviidu Lasteaia riskide hindamine
3. Muud teemad


Päevakorrapunkt 1
Direktor Krista Aruoja selgitas, et põhimääruse muutmise tingis 1. jaanuarist 2015 jõustunud Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus, mis puudutab lasteasutuse rühmade komplekteerimist, sätestab lasteasutuse kodukorra kehtestamise ja selle sisu.
KLS sätestab, et lasteasutuses võib moodustada lasteaiarühmi alates kolmandast eluaastast. Liitrühmas võivad olla lapsed alates 1,5. eluaastast.
Lasteaia kodukord peab olema kinnitatud 1. septembriks.
Otsus: Hoolekogu annab Aegviidu Lasteaia põhimääruse muutmise eelnõule oma heakskiidu.


Päevakorrapunkt 2
2014. aastal viidi lasteasutuses läbi riskide hindamine. Seoses vajadusega riskid taas üle vaadata, arutleti järgmistel teemadel:
1) Uued väravad on korralikud. Mehhanism, mis peaks takistama lastel omal käel lasteaiast lahkumist, on üldjuhul toimiv. Aega-ajalt esineb probleeme külmal ajal, kui tekkiv jää takistab selle sulgemist.
Ettepanek: kuna ülejäänud kaks väravat on hetkel ilma väljumist takistava riivita ja madalamad, siis tuleks laste turvalisuse tõstmiseks kaaluda ka nendele väravatele võimalusel tänava poole riivide paigaldamist nii, et laps ei saaks seda iseseisvalt seestpoolt avada.
2) Võõraste ja soovimatute isikute lasteaia territooriumile pääs ei ole takistatud, siiski leiti et tegemist ei ole väga suure ohuga.
3) Leiti, et on vajalik läbi viia õueala vahendite ülevaatus. Ülevaatuse saab läbi viia kohapeal moodustatud komisjoni poolt kevadel. Ettepanek kaasata komisjoni töösse lapsevanem ja Vallavalitsuse liige Peeter Krevald.
4) Aega-ajalt on lastel lasteaias seljas riideesemeid, mis võivad kaasa tuua ohtusid (pikad sallid jm). Selles osas jätkatakse personali poolt selgitustööd lastevanematega.


Päevakorrapunkt 3
1) Krista Aruoja selgitas, et hoolekogul paluti kaasa rääkida lapsevanemate poolt haige lapse lasteaeda toomise teemal.
Lasteaia kodukord sätestab, et lasteaeda toodav laps peab olema terve, sealhulgas ei ole lapsel ägedat vesist ja värvitut nakkavat nohu, ägedat köha jt haigusi. Siiski on osad lapsevanemad arvamusel, et kui lapsel pole palavikku, ei ole ta haige ja toovad ta lasteaeda ohustades sellega nii oma lapse kui teiste laste tervist.
Otsus: Pöörduda lapsevanemate poole läbi rühmade listi, et juhtida nende tähelepanu haige lapse lasteaeda toomise laiemast mõjust ja riskidest nii oma lapsele kui rühmakaaslastele.
2) Eelinfoks lasteaia sünnipäevakuu sündmustest.
Aprillis tuleb lasteaeda lastele külla Toomas Prantsibal, kes tutvustab sellel aastal lastele lindusid.
15. aprillil toimub traditsiooniline looduskonverents.

 

 

Krista Aruoja                                                              Kristel Lään
Hoolekogu esimees                                                    Protokollija
 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 11.11.2014

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.55

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Anne Õunapuu, Lilja Piibeleht-Tarassov


Päevakord:
1. Aegviidu Lasteaia arengukava 2015-2019 eelnõu
2. Jõulukuu lasteaias
3. Muud teemad


Päevakorrapunkt 1
Direktor Krista Aruoja tutvustas lasteaia arengukava 2015-2019 eelnõud.
Alustuseks pandi ühiselt kirja lasteaia positiivsed ja negatiivsed näitajad.
Positiivne lasteaias:
 individuaalne lähenemine;
 sõbralikkus;
 kasvatajad panustavad palju;
 üritused;
 palju ruumi õues;
 õuealal valikuvõimalused;
 turvalisus;
 asjatundlik juhtimine ja majandamine;
 meeskonnatöö;
 hea söök.
Miinused lasteaias:
 lagunevad õueala vahendid;
 osa inventari amortiseerunud (osad laste toolid);
 töötajate motiveerimine.
Eestvedamine ja juhtimine. Arengukava on oma ülesehituselt sarnane eelmisele – üldiseloomustus, arengukava täitmise analüüs ja tegevuskava järgmiseks perioodiks. 2010. aastal on lasteaial välja töötatud põhiväärtused, millest igapäevatöös lähtutakse. Eesmärgid püstitatakse selliselt, et need oleksid hiljem mõõdetavad.
Personalijuhtimine. Lasteaia riiklikku haldusjärelvalvet teostab Harju Maavalitsus ja see võib olla kas kaebusepõhine või korraline. Pedagoogiline nõukogu tuleb kokku kord kuus, toimuvad üldkoosolekud. Viiakse läbi sisekoolitusi ja vähemalt kord aastas külastatakse teisi koolieelseid lasteasutusi.
Koostöö huvigruppidega. Lasteaia koostööpartneriteks on valla allasutused, Kõrvemaa Matka - ja suusakeskus, RMK Aegviidu Looduskeskus, teised lasteaiad jt.
Ressursside juhtimine. Lasteaia küttesüsteem vajab väljavahetamist. Selleks, et oleks võimalik uus küttesüsteem projektipõhiselt välja ehitada, tuleb kõigepealt koostada küttesüsteemi põhiprojekt. Hoonel on ka suur soojakadu, likvideerimist vajab keldri liigniiskus. Õueala inventari uuendatakse jooksvalt. Samamoodi remonditakse ka siseruume üksikute ruumide kaupa.
Õppe- ja kasvatusprotsess. Õppe- ja kasvatusprotsessi lõppeesmärgiks on lapse kooliküpsuse tagamine. Lähtutakse lapse individuaalsusest. Viiakse läbi erinevaid loodusprojekte ja korraldatakse looduskonverentse. Lasteaialastele on loodud võimalused osaleda erinevates huviringides – judo, võimlemine, aeroobika, loodusring ja klaveriring.
Arutleti lastevanematele suunatud koolituste vajalikkuse üle ja jõuti ühisele otsusele, et sügiseti teatud teemadel arutlemine ja koolitused on vajalikud.
Otsus: Hoolekogu annab Aegviidu Lasteaia arengukava 2015-2019 eelnõule oma heakskiidu.


Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja tutvustas lasteaia jõulukuu tegemisi.
Eelmisel aastal külastasid lasteaialapsed jõulumaad Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Käesoleval aastal on plaanis minna lastega jõulumaale Anija mõisas 4. detsembril.
Lasteaia traditsiooniline jõulupidu toimub 18. detsembril.


Päevakorrapunkt 3
Seoses 2015. aasta eelarve koostamisega vaadati läbi ka lasteaia toidupäeva maksumus ja lapsevanemate poolt tasutav osalustasu suurus.
Lasteaia toidupäev on aastatega tunduvalt kallinenud ja senise päevamaksumusega 1.52 ei tule enam välja. Lapsevanemate poolt tasutav osalustasu on samuti püsinud mitmeid aastaid ühel tasemel - 12,79 eurot kui peres on kuni kaks last ja 6,4 eurot lapsevanemate, kellel on vähemalt 3 alaealist last ja kes on rahvastikuregistri alusel Aegviidu valla elanikud. Samas on tõusnud erinevad kulud lasteasutuse majandamisele, personali töötasudele ja õppevahenditele. Muude kulude katmisel ei või vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Ettepanek: kehtestada lasteaia toidupäeva maksumuseks 1.80 eurot, kehtestada lapsevanemate poolt tasutava osalustasu suuruseks 5% töötasu alammäärast. Aegviidu valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud kolme ja enamalapseliste perede lastele tuleks jätkata soodustuse rakendamist ja rakendada neile osalustasu suurusena 2,5% töötasu alammäärast. 2015. aastal tõuseb miinimumpalk ja lapsevanemate poolt kaetava osalustasu suurused oleksid 19,5 eurot ja 9,75 eurot.
Otsus:
1. Aegviidu Lasteaia hoolekogu nõustub ja peab põhjendatuks lasteaia osalustasu tõstmist ja selle sidumist 5%ga palga alammäärast ning soodustuse rakendamist Aegviidu valla elanikuna rahvastikuregistris registreeritud kolme- ja enamalapselise pere lastele.
2. Otsustati kehtestada lapse toidukulu päevamaksumuseks Aegviidu lasteaias 1.80 eurot.

 

Anne Õunapuu                                                             Kristel Lään
Hoolekogu esimees                                                      Protokollija
 

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 29.09. 2014

Algus kell 17.30, lõpp kell 18.45

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Anne Õunapuu
Puudus: Lilja Piibeleht-Tarassov


Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Konkursikomisjoni liikme valimine
3. Hoolekogu tegevuskava
4. 2015. aasta eelarve kavandamine
5. Muud küsimused


Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele Aegviidu Lasteaia hoolekogu tegutsemise korda, esimehe ja protokollija rolli hoolekogu töös.
Protokollija kandidaadiks esitati Kristel Lään. Hoolekogu esimehe kandidaadiks noorema rühma lapsevanemate esindaja Anne Õunapuu. Mõlemad kandidaadid andsid selleks oma nõusoleku.
Otsus: Kinnitada Aegviidu Lasteaia hoolekogu esimeheks Anne Õunapuu ja protokollijaks Kristel Lään.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja selgitas, et vastavalt vajadusele kutsutakse lasteaia õpetaja vaba ametikoha täitmiseks kokku vastav komisjon, kuhu kuulub lasteaia direktor, pidaja esindaja ja hoolekogu esindaja. Hoolekogu esindaja valitakse noorema ja vanema rühma esindajate seast. Ettepanek valida hoolekogu esindajaks Lilja Piibeleht-Tarassov, kes andis telefoni teel oma nõusoleku kandideerimiseks.
Otsus: Kinnitada hoolekogu esindajaks konkursikomisjonis Lilja Piibeleht-Tarassov.

Päevakorrapunkt 3
Krista Aruoja selgitas, et ühe õppeaasta jooksul saadakse hoolekogus kokku vähemalt 4 korral. Vajadusel võib koosolekuid kokku kutsuda ka tihemini. Hoolekogus arutamisele tulevad teemad käesoleval õppeaastal on järgmised:
1) Aegviidu Lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõu läbivaatamine;
2) Aegviidu Lasteaia arengukava läbivaatamine – arengukava üldosa andmete täpsustamine ja tegevuskava;
3) riskide hindamine;
4) õppeaasta kokkuvõtted, koolivalmiduse analüüs, lasteaia suvepuhkus;
5) lasteaia õppeaasta sisehindamise tulemused ja nende analüüs

Päevakorrapunkt 4
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõud.
Eelarvesse on planeeritud vahendid administreerimiskuludeks, koolitusteks, majandamiskulud, investeeringuteks, toitlustamiseks, õppevahenditeks, üritusteks.
Administreerimiskulud on planeeritud samal tasemel eelnevate aastatega. Koolituskuludeks saime varasematel aastatel vahendid riigilt (3% õpetajate palgafondist). Alates käesolevast aastast on riigipoolne tugi ära langenud, aga samas on jäänud õpetajatel kohustus läbida viie aasta jooksul teatud maht koolitusi. Tasuta pakutakse küll riiklikke koolitusi, aga kuna nendele on suur soovijate arv, siis ei ole võimalik alati osaleda. Lasteaed on osalenud teiste lasteasutuste koolitustel ja ise koolitusi läbi viies kutsunud osalejaid naabervaldade lasteasutustest. Koolituste eelarve maht on järgmisel aastal veidi suurenenud. Planeeritud on näit. lasterühma saatja koolitus ja kevadel looduskonverents, millele on kehtestatud osalustasu, mis kompenseerib lektoritele makstava tasu.
Majandamiskulude alla on planeeritud üldised korrashoiuvahendid ja -teenused. Suuremate töödena on planeeritud vihmaveerennide osaline väljavahetamine, värvimistööd nii siseruumides kui väljas, turvavalgustite lisamine. Suurim kuluallikas on elekter, kuna hoone on elektriküttel. Arutlusel on võimalus viia lasteaia hoone maaküttele, selleks on eelarves planeeritud vahendid projekti koostamiseks. Uuendamist vajab õueala inventar. Laste lemmikmängupaik puidust auto laguneb hoolimata sellest, et seda on pidevalt remonditud. Uuendamist vajab ka õueala kõnnitee, mis on plaanis asendada tänavakividega.
Inventari osas on vajadus ühe uue sülearvuti järele, kuna õpetajate käsutuses olevad arvutid on vananenud ja aeglased, samuti uut fotoaparaati.. Ühte rühmaruumi on vaja uusi ruloosid, asendamist vajavad osad suitsuandurid, lisaks on vaja muretseda mõned tulekustutid jm.
Toidukulu on veidi vähenenud, kuna on vähenenud ka lasteaias käivate laste arv. Samas õppevahenditele planeeritav summa on veidi suurenenud.
Ürituste kulude alla on planeeritud näit. Laitse rallipargi liiklustoa külastus.

 

 

 

Krista Aruoja                                                                       Kristel Lään
Koosoleku juhataja                                                             Protokollija
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 29.09. 2014

Algus kell 17.30, lõpp kell 18.45

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Anne Õunapuu
Puudus: Lilja Piibeleht-Tarassov


Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Konkursikomisjoni liikme valimine
3. Hoolekogu tegevuskava
4. 2015. aasta eelarve kavandamine
5. Muud küsimused


Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele Aegviidu Lasteaia hoolekogu tegutsemise korda, esimehe ja protokollija rolli hoolekogu töös.
Protokollija kandidaadiks esitati Kristel Lään. Hoolekogu esimehe kandidaadiks noorema rühma lapsevanemate esindaja Anne Õunapuu. Mõlemad kandidaadid andsid selleks oma nõusoleku.
Otsus: Kinnitada Aegviidu Lasteaia hoolekogu esimeheks Anne Õunapuu ja protokollijaks Kristel Lään.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja selgitas, et vastavalt vajadusele kutsutakse lasteaia õpetaja vaba ametikoha täitmiseks kokku vastav komisjon, kuhu kuulub lasteaia direktor, pidaja esindaja ja hoolekogu esindaja. Hoolekogu esindaja valitakse noorema ja vanema rühma esindajate seast. Ettepanek valida hoolekogu esindajaks Lilja Piibeleht-Tarassov, kes andis telefoni teel oma nõusoleku kandideerimiseks.
Otsus: Kinnitada hoolekogu esindajaks konkursikomisjonis Lilja Piibeleht-Tarassov.

Päevakorrapunkt 3
Krista Aruoja selgitas, et ühe õppeaasta jooksul saadakse hoolekogus kokku vähemalt 4 korral. Vajadusel võib koosolekuid kokku kutsuda ka tihemini. Hoolekogus arutamisele tulevad teemad käesoleval õppeaastal on järgmised:
1) Aegviidu Lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõu läbivaatamine;
2) Aegviidu Lasteaia arengukava läbivaatamine – arengukava üldosa andmete täpsustamine ja tegevuskava;
3) riskide hindamine;
4) õppeaasta kokkuvõtted, koolivalmiduse analüüs, lasteaia suvepuhkus;
5) lasteaia õppeaasta sisehindamise tulemused ja nende analüüs

Päevakorrapunkt 4
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõud.
Eelarvesse on planeeritud vahendid administreerimiskuludeks, koolitusteks, majandamiskulud, investeeringuteks, toitlustamiseks, õppevahenditeks, üritusteks.
Administreerimiskulud on planeeritud samal tasemel eelnevate aastatega. Koolituskuludeks saime varasematel aastatel vahendid riigilt (3% õpetajate palgafondist). Alates käesolevast aastast on riigipoolne tugi ära langenud, aga samas on jäänud õpetajatel kohustus läbida viie aasta jooksul teatud maht koolitusi. Tasuta pakutakse küll riiklikke koolitusi, aga kuna nendele on suur soovijate arv, siis ei ole võimalik alati osaleda. Lasteaed on osalenud teiste lasteasutuste koolitustel ja ise koolitusi läbi viies kutsunud osalejaid naabervaldade lasteasutustest. Koolituste eelarve maht on järgmisel aastal veidi suurenenud. Planeeritud on näit. lasterühma saatja koolitus ja kevadel looduskonverents, millele on kehtestatud osalustasu, mis kompenseerib lektoritele makstava tasu.
Majandamiskulude alla on planeeritud üldised korrashoiuvahendid ja -teenused. Suuremate töödena on planeeritud vihmaveerennide osaline väljavahetamine, värvimistööd nii siseruumides kui väljas, turvavalgustite lisamine. Suurim kuluallikas on elekter, kuna hoone on elektriküttel. Arutlusel on võimalus viia lasteaia hoone maaküttele, selleks on eelarves planeeritud vahendid projekti koostamiseks. Uuendamist vajab õueala inventar. Laste lemmikmängupaik puidust auto laguneb hoolimata sellest, et seda on pidevalt remonditud. Uuendamist vajab ka õueala kõnnitee, mis on plaanis asendada tänavakividega.
Inventari osas on vajadus ühe uue sülearvuti järele, kuna õpetajate käsutuses olevad arvutid on vananenud ja aeglased, samuti uut fotoaparaati.. Ühte rühmaruumi on vaja uusi ruloosid, asendamist vajavad osad suitsuandurid, lisaks on vaja muretseda mõned tulekustutid jm.
Toidukulu on veidi vähenenud, kuna on vähenenud ka lasteaias käivate laste arv. Samas õppevahenditele planeeritav summa on veidi suurenenud.
Ürituste kulude alla on planeeritud näit. Laitse rallipargi liiklustoa külastus.

 

 

 

Krista Aruoja                                                                       Kristel Lään
Koosoleku juhataja                                                             Protokollija
 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 29.09. 2014

Algus kell 17.30, lõpp kell 18.45

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Anne Õunapuu
Puudus: Lilja Piibeleht-Tarassov


Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Konkursikomisjoni liikme valimine
3. Hoolekogu tegevuskava
4. 2015. aasta eelarve kavandamine
5. Muud küsimused


Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele Aegviidu Lasteaia hoolekogu tegutsemise korda, esimehe ja protokollija rolli hoolekogu töös.
Protokollija kandidaadiks esitati Kristel Lään. Hoolekogu esimehe kandidaadiks noorema rühma lapsevanemate esindaja Anne Õunapuu. Mõlemad kandidaadid andsid selleks oma nõusoleku.
Otsus: Kinnitada Aegviidu Lasteaia hoolekogu esimeheks Anne Õunapuu ja protokollijaks Kristel Lään.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja selgitas, et vastavalt vajadusele kutsutakse lasteaia õpetaja vaba ametikoha täitmiseks kokku vastav komisjon, kuhu kuulub lasteaia direktor, pidaja esindaja ja hoolekogu esindaja. Hoolekogu esindaja valitakse noorema ja vanema rühma esindajate seast. Ettepanek valida hoolekogu esindajaks Lilja Piibeleht-Tarassov, kes andis telefoni teel oma nõusoleku kandideerimiseks.
Otsus: Kinnitada hoolekogu esindajaks konkursikomisjonis Lilja Piibeleht-Tarassov.

Päevakorrapunkt 3
Krista Aruoja selgitas, et ühe õppeaasta jooksul saadakse hoolekogus kokku vähemalt 4 korral. Vajadusel võib koosolekuid kokku kutsuda ka tihemini. Hoolekogus arutamisele tulevad teemad käesoleval õppeaastal on järgmised:
1) Aegviidu Lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõu läbivaatamine;
2) Aegviidu Lasteaia arengukava läbivaatamine – arengukava üldosa andmete täpsustamine ja tegevuskava;
3) riskide hindamine;
4) õppeaasta kokkuvõtted, koolivalmiduse analüüs, lasteaia suvepuhkus;
5) lasteaia õppeaasta sisehindamise tulemused ja nende analüüs

Päevakorrapunkt 4
Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia 2015. aasta eelarve eelnõud.
Eelarvesse on planeeritud vahendid administreerimiskuludeks, koolitusteks, majandamiskulud, investeeringuteks, toitlustamiseks, õppevahenditeks, üritusteks.
Administreerimiskulud on planeeritud samal tasemel eelnevate aastatega. Koolituskuludeks saime varasematel aastatel vahendid riigilt (3% õpetajate palgafondist). Alates käesolevast aastast on riigipoolne tugi ära langenud, aga samas on jäänud õpetajatel kohustus läbida viie aasta jooksul teatud maht koolitusi. Tasuta pakutakse küll riiklikke koolitusi, aga kuna nendele on suur soovijate arv, siis ei ole võimalik alati osaleda. Lasteaed on osalenud teiste lasteasutuste koolitustel ja ise koolitusi läbi viies kutsunud osalejaid naabervaldade lasteasutustest. Koolituste eelarve maht on järgmisel aastal veidi suurenenud. Planeeritud on näit. lasterühma saatja koolitus ja kevadel looduskonverents, millele on kehtestatud osalustasu, mis kompenseerib lektoritele makstava tasu.
Majandamiskulude alla on planeeritud üldised korrashoiuvahendid ja -teenused. Suuremate töödena on planeeritud vihmaveerennide osaline väljavahetamine, värvimistööd nii siseruumides kui väljas, turvavalgustite lisamine. Suurim kuluallikas on elekter, kuna hoone on elektriküttel. Arutlusel on võimalus viia lasteaia hoone maaküttele, selleks on eelarves planeeritud vahendid projekti koostamiseks. Uuendamist vajab õueala inventar. Laste lemmikmängupaik puidust auto laguneb hoolimata sellest, et seda on pidevalt remonditud. Uuendamist vajab ka õueala kõnnitee, mis on plaanis asendada tänavakividega.
Inventari osas on vajadus ühe uue sülearvuti järele, kuna õpetajate käsutuses olevad arvutid on vananenud ja aeglased, samuti uut fotoaparaati.. Ühte rühmaruumi on vaja uusi ruloosid, asendamist vajavad osad suitsuandurid, lisaks on vaja muretseda mõned tulekustutid jm.
Toidukulu on veidi vähenenud, kuna on vähenenud ka lasteaias käivate laste arv. Samas õppevahenditele planeeritav summa on veidi suurenenud.
Ürituste kulude alla on planeeritud näit. Laitse rallipargi liiklustoa külastus.

 

 

 

Krista Aruoja Kristel Lään
Koosoleku juhataja Protokollija

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 28.04. 2014

Algus kell 17.35, lõpp kell 19.00

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Lilja Piibeleht-Tarassov, Kristel Lään, Kristel Suik, Marjaana Rim


Päevakord:
1. 2013/2014 õa. Sisehindamise tulemused, nende analüüs
2. Kooliminejate koolivalmidus
3. Puhkuste ajakava
4. Jooksvad küsimused


Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja selgitas, et lasteaia sisehindamise raames täitsid rahuoluküsimustiku lapsevanemad, tööajad ja pidaja. Lapsevanematele jagati välja 21 ankeeti, millest tagasi laekus 14. Vastajate protsent rühmade lõikes oli järgmine: nooremas rühmas 77,8% ja vanemas rühmas 58,3%. Lasteaia personalile jagati 13 ankeeti, tagasi laekus ankeete 10 ehk 77%. Pidajalt laekus 3 ankeeti. Parema ülevaate saamiseks on välja toodud 3 aasta võrdlus.
Tulemustest selgus, et lapsevanemate hinnangul on halvenenud laste omavahelised suhted rühmas. Arutleti teemal, kuidas ja milliste meetoditega on võimalik olukorda parandada. Lasteaia õppe-kasvatustöös on suur osatähtsus üksteise hoidmisel ja toetamisel. Võimalikud tegevused laste omavaheliste suhete parandamisel võiksid olla näiteks rollimängud, positiivse sõnumiga multifilmide vaatamine, erinevate situatsioonide kirjeldamine (lugemine). Kõigile eelnevatele tegevustele peaks järgnema arutelu lastega nähtu-kuuldu osas.
Loodushariduse võimaldamist lasteaias hinnati madalamalt nooremas rühmas ja sealt tuli ka lapsevanema poolne ettepanek teha rohkem loodusteemalisi üritusi nooremale rühmale.
Kuna tulemustest nähtub, et hinnang hoolekogu aktiivsusele ja mõjususele on madalavõitu, siis edaspidi võiks lapsevanemaid teavitada koosolekute toimumisest ja anda võimalus teha ettepanekuid, mida hoolekogus saaks arutada. Rühmades on stendil küll üleval konkreetse rühma lapsevanemate esindaja kontaktid, kuid pöördumisi ja probleemide tõstatamist lapsevanemate poolt olnud ei ole.
Vanemas rühmas on langenud lapsevanemate poolne rahulolu toitlustamisega lasteaias. Arutelu käigus räägiti laste toitumisharjunustest. Ettepanek on mitte pakkuda lastele magustoiduna erinevaid magusaid krõbinaid, vaid asendada see söögikord mõne tervislikuma alternatiiviga.
Lasteaia personali hinnang on pigem paranenud. Maikuus toimuvad personaliga arenguvestlused, kus ankeedis käsitletud teemasid on võimalik edasi arutada. Personali arendamise seisukohalt on pandud rõhk sisekoolitustele, st. et õpetajad annavad koolitustel omandatut edasi teistele õpetajatele.
Pidaja oli madalamalt hinnanud hoone seisukorda. Viimastel aastatel on tegeletud hoone katuse remondiga ja kaalutud on küttesüsteemi väljavahetamist.

Päevakorrapunkt 2
Käesoleval aastal on lasteaiast kooli minemas 7 last. Õpetajad on hinnanud laste kehalist, sotsiaalset ja vaimset arengut ja koostanud sellest koondi. Samade kriteeriumite alusel hinnatakse laste arengut sügisel koolis klassiõpetaja poolt. Täiendavalt viiakse lapsevanematega läbi arenguvestlused, mille põhjal väljastatakse lastele lasteaia lõpetamisel koolivalmiduskaardid. Üldine hinnang laste koolivalmidusele on hea ja kõik lapsed on valmis kooli minema.

Päevakorrapunkt 3
Lasteaed on tavapäraselt suvepuhkusel juulikuus. Õppetööga alustatakse 4. augustist. Juuni teises pooles ja augusti alguses on rühmad ühendatud 2-2,5 nädalat. Käesoleval aastal saavad kaks lasteaia õpetajat, kellel on ametikohale vastav kvalifikatsioon pikendatud puhkust 49 päeva.

Päevakorrapunkt 4
1) Tulles tagasi rahuloluküsitluse juurde ja sealt tõstatunud laste omavaheliste suhete probleemi juurde, peaks lapsevanemate tähelepanu juhtima nimetatud probleemile. Lapsevanemaid peaks teavitama ja juhendama, et nad märkaksid ja oskaksid ise kodus suunata oma lapsi, vähendamaks laste omavahelisi negatiivseid suhteid lasteaias.
2) Lasteaias on lähiajal toimumas järgmised üritused: Tamsalus Hagari pagaritööstuse külastus, reedel lasteaia sünnipäeva tähistamine lastega, järgmisel nädalal Elistvere loomapargi külastus ja emadepäeva pidu.


Krista Aruoja                                                                       Kristel Lään
Koosoleku juhataja                                                             Protokollija

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 04.11. 2013

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.55

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Lilja Piibeleht-Tarassov, Kristel Lään, Kristel Suik, Marjaana Rim

Päevakord:
1. Aegviidu Lasteaia arengukava 2014-2018 tegevuskava läbivaatamine
2. Riskide hindamine
3. Lasteaia jõulupakkide küsimus


Päevakorrapunkt 1
Krista Aruoja selgitas, et lasteaia arengukava üldosa muutmisele ei lähe, läbi on vaja vaadata lasteaia arengu strateegilised eesmärgid ja muudatused sisse viia tegevuskavva. Viimane jaguneb viieks erinevaks valdkonnaks – eestvedamine ja juhtimine, personalitöö, koostöö, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukavas kajastuvad lasteaia missioon, visioon, põhiväärtused (lapsekesksus, looduslähedus, meeskonnatöö, sõbralikkus, turvalisus, toredad mängud) ja tunnuslause.
Tegevuskavas kajastuvad loodushariduse andmine, mille töögrupp hakkab koos käima üle aasta; sisehindamise aruande koostamine (ei ole enam vaja läbida nõustamist ega esitada ministeeriumile, vaid avaldada EHISes); personali kvalifikatsiooni tõstmine, milleks planeeritud mitmeid täiendkoolitusi, on olemas koolituskava, toimuvad tegevuste vaatlused, arenguvestlused, tehakse töökokkuvõtteid, enesehindamist.
Koostöö erinevate valla asutuste vahel hea, tulemuslikkust hinnatakse rahuloluküsitluse raames. Lasteaia rahuloluküsitlus on igaaastaselt läbi viidud paberkandjal. Sooviks teada hoolekogu seisukohta, kas jätkata küsitluse läbiviimist paberkandjal või võtta kasutusele elektrooniline ankeet. Hea koostöö kooligalaste koolivalmiduse hindamisel, koolist saadakse tagasisidet esimese veerandi lõpus.
Tegevuskavas kajastuvad erinevad remondivajadused ja planeeritavad investeeringud, hinnatakse ressursside kasutamise mõjusust.
K.Suik. Kuidas ja kas lasteaias toimub laste logopeediline abistamine.
K. Aroja. Lasteaias on logopeedilist abi vajavaid lapsi, mida viin läbi mina.

Otsus:
1. Hoolekogu on Aegviidu Lasteaia arengukava 2014-2018 tegevuskava läbi vaadanud ja on nõus tehtud muudatustega.
2. Lasteaia iga-aastast rahuloluküsitlust viia läbi paberkandjal.


Päevakorrapunkt 2
Tervise Arengu Instituudi poolt on välja töötatud küsimustik “Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid.” Selle küsimustiku täidavad nii lasteaia personal kui ka hoolekogu. Küsimustik koosneb 126 küsimusest, hinnatakse järgnevaid valdkondi – maa-ala väljaspool lasteasutust; lasteasutuse maa-ala; sisekeskkond; mängu- õppe- ja pordivahendid; tervisekasvatus ja –käitumine.
Ankeedi läbivaatamisel märgiti järgmised parendusvaldkonnad: laste järelevalve lasteasutuse maa-alal, trepi libedus talvisel ajal, vananenud ronimiskonstruktsioon vajab eemaldamist, noorema rühma uksele vaja paigaldada turvaline sulgur, leida lahendus vaipade libisemisele; õhutusakende regulaatorid ei tööta, vanema rühma peegel peab olema kinnitatud alt ja ülevalt, personalil vajadus esmaabi täiendkoolituse järele, üle on vaja vaadata toataimede ohutus, õpetajatel vaja läbida rühmasaatja koolitus.


Päevakorrapunkt 3
Toimus arutelu lasteaia jõulupakkide teemal. Vaadatud on erinevaid mänguasju ja raamatuid, mida laste pakkides võiks kasutada. Novembrikuus tuleb Apollo raamatupoes mitmeid erinevaid raamatupakkumisi. Pakis võiksid olla ka kommid.
Otsus:
Koostada lastele lasteaias jõulupakk, milles on nii kommid kui ka raamat.

 

 

Marjaana Rim                                                                     Kristel Lään
Hoolekogu esimees                                                            Protokollija

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 09.09. 2013

Algus kell 17.00, lõpp kell 17.25

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Kristel Suik, Marjaana Rim, Lilja Piibeleht-Tarassov, Kristel Lään

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Aegviidu lasteaia põhimääruse kooskõlastamine
3. Aegviidu lasteaia tegevuskava


Päevakorrapunkt 1
Direktor Krista Aruoja selgitas, et Aegviidu Vallavalitsuse poolt on kinnitatud hoolekogu koosseis 2013/2014. õppeaastaks. Alustuseks valitakse hoolekogu esimees ja protokollija.
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Marjaana Rim, kes omab kogemust hoolekogu esimehena eelmisest õppeaastast.
Protokollija kandidaadiks esitati Kristel Lään.
Otsus: Ühehäälselt valiti Aegviidu Lasteaia hoolekogu esimeheks Marjaana Rim ja protokollijaks Kristel Lään.

Päevakorrapunkt 2
Krista Aruoja. Käesolevas põhimääruse eelnõus on sisse viidud vormitehnilised muudatused. Hoolekogu tegutsemise vorm muudetud – varasemas versioonis oli kasutusel lasteaia ja kooli ühine hoolekogu.
Lähiajal jõuab Riigikogus muutmisele uus Koolieelse lasteasutuse seadus, millest tulenevalt vajab muudatuste sisseviimist ka lasteaia põhimäärus.
Otsus: Hoolekogu kooskõlastas Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu.

Päevakorrapunkt3
Krista Aruoja. Hoolekogu ülesanneteks on arvamuse andmine lasteaia õppekavale, arengukava läbivaatamine, põhimääruse kooskõlastamine. Hoolekogu valib enda seast esindaja, kes osalen lasteaia õpetajate valimise konkursikomisjoni töös jne. Lähiajal peab Hoolekogu läbi vaatama lasteaia eelarve eelnõu, sellest tulenevalt teen ettepaneku koguneda uuesti 30. septembri algusega kell 17.30.

 
Marjaana Rim                                                                         Kristel Lään
Hoolekogu esimees                                                               Protokollija

 

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL


Aegviidu 30.09. 2013

Algus kell 17.30, lõpp kell 18.25

Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
Võtsid osa: Lilja Piibeleht-Tarassov, Kristel Lään
Puudusid: Kristel Suik, Marjaana Rim

Päevakord:
1. 2014.aasta eelarve kavandamine
2. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Direktor Krista Aruoja tutvustas hoolekogu liikmetele 2014. aasta eelarve projekti:
Lasteaia väravad vajavad väljavahetamist, selle tarbeks on võetud 2 hinnapakkumist, mis sisaldavad konstruktsioone ja paigaldamist. Hinnapakkumised ei sisalda puidumaterjali. Arendamist vajab lasteaia õueala. Õuemaja vajab remonti ja sobib inventari hoidmiseks, vajadus on mängumaja järele. Ka puidust mänguauto vajab uuendamist, seni on seda vajadusel remonditud ja asendatud katkised detailid.
Rühmaruumides vajab uuendamist vanema liitrühma mängunurgas olev nukumööbel. Köögi poole peal puudub nõude pesuruumis ventilatsioon, mis vajaks väljaehitamist. Väljavahetamist vajavad 16 tuletõrjeandurit jm.
Eelarvesse on planeeritud vahendid bussi tellimiseks, et oleks võimalik lastele korraldada mõni väljasõit (näiteks osalemine Laulasmaal rahvatantsupäeval, talu või farmi külastus vm). Eelarve eelnõus kajastuvad vahendid personali koolitusteks, üldisteks hoolduskuludeks (sipelgatõrje, puhtuseproovid jm), remondikulud (riietusruumide põrandakatted, välisfassaad). Elektrikulu suurendati 2000 euro ulatuses. Üldises plaanis on eelarve eelnõus võrreldes käesoleva aastaga planeeritud vahendeid ca 2700 euro ulatuses enam.

Päevakorrapunkt 2
Järgmisel koosolekul vajavad läbivaatamist lasteaia arengukava ning keskkonna ohutuse ja turvalisuse riskianalüüs, lasteaia jõulupakkide küsimus. Planeeritav koosoleku toimumise aeg on 4.11.2013.

 


Krista Aruoja                                                                   Kristel Lään
Koosoleku juhataja                                                         Protokollija