14.11.2018 – Hoolekogu protokoll

Algus / Hoolekogu protokollid / 14.11.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

  • Aegviidu 14.11.2018
  • Algus kell 16:30, lõpp kell 17:30
  • Juhatas Eda-Mai Tammiste
  • Protokollis Kristel Lään
  • Võtsid osa: Piret Vaas, Margus Vahi, Kerli Kivisoo, Luule Sirp, Kristel Lään

 

PÄEVAKORD:

  1. Esimehe ja protokollija valimine
  2. Aegviidu lasteaia kodukord
  3. Ülevaade lasteaia tööst
  4. Muud teemad

 

1. Esimehe ja protokollija valimine

KUULATI:

Direktor Eda-Mai Tammiste selgitas, et alustuseks tuleb valida koosseisul endi seast hoolekogu esimees ja protokollija ning selgitas, millised on hoolekogu esimehe ülesanded.

Esimehe kandidaatidena esitati  Margus Vahi ja Piret Vaas. Margus Vahi loobus kandideerimast, Piret Vaas andis oma nõusoleku.

Kuna varasemalt on valitud üks esindaja ka konkursikomisjoni, siis toimus arutelu, kuidas selles osas toimida. E.-M. Tammiste selgitas, et konkursikomisjonis võib osaleda hoolekogu esimees. Lepiti kokku, et kui hoolekogu esimehel ei ole võimalik osaleda, esindab hoolekogu Kerli Kivisoo.

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Piret Vaas.

1.2 Protokollijaks valiti Kristel Lään.

 

2. Aegviidu Lasteaia kodukord

KUULATI:

E.-M. Tammiste rääkis, et ülevaatamist ja paranduste-täienduste sisseviimist vajab lasteaia kodukord. Lepiti kokku, et pärast vajalike muudatuste dokumenti sisseviimist edastab Eda-Mai selle ülevaatamiseks ja omapoolsete ettepanekute tegemiseks hoolekogu liikmetele elektroonselt ning ootab kõigilt liikmetelt tagasisidet.

 

3. Ülevaade lasteaia tööst

KUULATI:

E.-M. Tammiste andis ülevaate lasteaia tööst.  Lasteaias nimekirjas 42 last, nendest 10 sõimerühmas, 14 nooremas rühmas (sobitusrühm) ja 18 lasteaiarühmas. Nooremas rühmas on lisaks õpetajatele ja abile tugiisik ühel lapsel, lasteaiarühmas assistent. Õppealajuhataja ülesandeid täidab Luule Sirp, majandusjuhataja töötab mitme maja peale nii Kehras kui Aegviidus, territooriumit hoiab korras uus majahoidja. Logopeedi veel leitud ei ole, aga otsimisega endiselt tegeletakse, sest abivajadus on suur.

Lasteaed liitus e-lasteaiaga, mis eelkõige on hea töövahend personalile (elektrooniline päevik, töögraafikud, toitlustamine, teavitused, avaldused jm). Info edastab õppealajuhataja rühmadele, kes siis edastavad info rühma lapsevanematele. Vanemal rühmal on oma kinnine FB grupp info vahetamiseks ja suhtlemiseks, leiti et oma grupi võiks teha ka teiste rühmade vanemad.

Käsil on 2019. aasta eelarve koostamine, kuhu on muuhulgas planeeritud vahendid mööbli ja ruloode uuendamiseks, valvesüsteemile, arhiivi loomiseks ja õueala uuendamiseks.

Järgmisel aastal vajab ülevaatamist lasteaia arengukava, protsessi kaasatakse nii õpetajad, hoolekogu kui lapsevanemad.

Sõnavõtud

P. Vaas tundis huvi, kas tegeletakse kodulehekülje arendamisega? Eriti tuntakse puudust sündmuste kajastamisest uudiste all, hetkel seal uudised aastast 2011. E.-M. Tammiste selgitas, et majasisesed kokkulepped kodulehe täitmise osas on olemas ja koolitus viiakse läbi lähiajal.

Arutleti, et õueala uuendamisel võiks alustada paviljonist. Selleks on võimalik korraldada nt talgud või püstitada paviljon Anija Lüliti raames.

OTSUSTATI:           

3.1. Hoolekogu võttis info teadmiseks.

 

4. Muud teemad

1. Lasteaia jõulupakid. P. Vaas tundis huvi, kas vald ka käesoleval aastal jõulupakid muretseb. K. Lään selgitas, et vald muretseb kommipakid. Varasematel aastatel on lapsed lisaks väikesele kommipakile saanud ka mõne esemelise kingituse ja vanemate soov on, et see traditsioon võiks jätkuda. Lepiti kokku, et siin saavad lapsevanemad rühmasiseselt ise raha koguda ja kommipakile väikese kingituse juurde vaadata. Jõulupidu lasteaias toimub 18. detsembril kahes osas – hommikul sõimerühm ja kodused lapsed ning õhtul suuremad.

2. L. Sirp rääkis, et käesoleval aastal külastatakse jõulumaad Tammsaare majamuuseumis, kus programm lasteaialaste jaoks kohandatakse.

3. P. Vaas tundis huvi, millal toimub pildistamine. E.-M. Tammiste ütles, et pildistamine on planeeritud kevadel.

Pakuti välja, et fotograafina võiks kasutada taas MeresmaaFotot, sest varasem kogemus temaga oli väga positiivne.

4. Toimus arutelu laste tervise teemal lasteaias. Nohuste ja köhivate laste lasteaeda toomine on enim probleemiks sõimerühmas. Kannatajaks on enamasti need lapsed, kes ennast lastekollektiivis halvasti ja nõrgalt tunnevad. Selles osas on vaja jätkata selgitustööd lapsevanemate seas.

 

Eda-Mai Tammiste

Juhataja

 

Kristel Lään

Protokollija