30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

Algus / Hoolekogu protokollid / 30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

  • Aegviidu 30.04.2018
  • Algus kell 16:00, lõpp kell 17:40
  • Juhatas Krista Aruoja
  • Protokollis Kristel Lään
  • Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov, Kerli Kivisoo

PÄEVAKORD:

  1. 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus
  2. 2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs
  3. Lasteaia suvepuhkus
  4. Muud küsimused

2018. aasta kooliminejate koolivalmidus

KUULATI:

Direktor Krista Aruoja selgitas, et laste koolivalmidust hinnati sama tabeli alusel nagu seda on tehtud ka varasematel aastatel. Analüüsi aitas läbi viia Anija valla lasteaedade eripedagoog, kes viis lastega läbi ka koolivalmidustestid. Testi pikkus oli 45 minutit ja selle eesmärk jälgida lapse keskendumus- ja töövõimet. Lapsevanematel oli võimalus saada tagasisidet.

Kooli minejaid on käesoleval aastal 7. Üldhinnang laste koolivalmidusele on väga hea.

Sõnavõtud:

M. Smirnov: Mis saab, kui selgub et laps ei ole kooliküps? K. Aruoja: Saab suunata või soovitada lapsevanemal pöörduda nõustamisele Rajaleidjasse, et saada lapsele koolipikendust. Sellisel juhul rakendatakse lapsele lasteaias individuaalset õppekava.

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu võttis info teadmiseks.

2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs

KUULATI:

Krista Aruoja andis ülevaate sisehindamise protsessist, mis tugineb EHISes olevatele andmetele ja küsitluse tulemustele. Käesoleval aastal küsiti tagasisidet lapsevanematelt ja lasteaia personalilt. Kuna muutus lasteaia pidaja, siis pidaja arvamust käesoleval aastal ei küsitud. Vastanute protsent lapsevanemate hulgas oli 65% ja personali osas 82%.

Madalaima hinnangu sai lasteaia õueala ja seal olevad vahendid, turvalisus lasteaias, laste omavahelised suhted rühmas ning hoolekogu aktiivsus ja mõjusus. Lasteaia õuealal on endiselt probleemiks jalgtee olukord. Kuigi raha selle tarbeks eelarvesse planeerida ei olnud võimalik, planeeritakse nüüd vahendeid tee kordategemiseks taotleda lisaeelarvest. Lapsevanemad soovisid, et lapsed saaksid rohkem logopeedilist abi. Leiti, et laste omavaheliste suhete parandamiseks tuleks laste üliaktiivsust vaigistada. Veel olid lapsevanemad arvamusel, et menüü vajab täiustamist, toidud võiksid kõik olla ise valmistatud, rohkem võiks kasutada värsket puu ja juurvilja ning vähendada võiks suhkru sisaldust. Lapsevanemate soov oli, et rühmadel oleksid oma telefoninumbrid, et kontakteeruda õpetajatega. Kõrgeim hinnang anti õppe- ja kasvatustegevusele lasteaias, rühmaruumidele ja õppevahendite olemasolule.

Lasteaia personal hindas madalalt lasteaia materiaalseid võimalusi, koostööd kooli ja vallavalitsusega. Kõrgeima hinnangu said turvalisus, varustatus töövahenditega ja juhtimine.

OTSUSTATI:

2.1 Küsida lapsevanematelt ja kooli poolt õpilasesinduselt ettepanekuid menüü täiustamiseks.

Lasteaia suvepuhkus

KUULATI:

Krista Aruoja andis ülevaate lasteaia suvisest töökorraldusest. Lasteaia suvepuhkus on planeeritud tavapäraselt juulikuusse. 30. ja 31. juuli on toimuvad lasteaias ettevalmistavad tegevused ja koolitused. Noorem ja vanem rühm liidetakse alates 18. juunist ja pärast suvepuhkust on rühmad koos 20. augustini. Sõimerühm töötab tavapärases režiimis.

Lapsevanemaid on informeeritud, et kui kellelgi ei ole võimalik last 30.-31. juuli kodus hoida, siis tuleb sellest lasteaeda teavitada. Kui vajadus laps lasteaeda tuua on paaril vanemal, jääb lasteaed nendeks päevadeks suletuks. Kui vajadus on rohkematel vanematel, vaadatakse esialgsed plaanid ümber.

OTSUSTATI:

3.1. Hoolekogu võttis info teadmiseks.

Krista Aruoja
Juhataja

Kristel Lään
Protokollija