21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

Algus / Hoolekogu protokollid / 21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 • Aegviidus, 21.02.2018
 • Algus kell 16:45, lõpp kell 17:45
 • Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
 • Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov
 • Kutsutud: Marge Raja
 • Puudus: Kerli Kivisoo

Päevakord:

 1. Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu läbivaatamine
 2. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega lasteaia põhimääruse eelnõus. Põhimääruse muutmise tingis omavalitsuste ühinemine. Dokumendis muudeti lasteasutuse pidaja, sh territoriaalsed andmed, täpsustati juhtimisalaseid ja lasteaia hoolekogu funktsioone. Arutlusel oli lasteaia rühmade liigituse teema, mis otsustati jätta muutmata, sest antud liigitus annab asutuse juhile rühmade komplekteerimisel paindlikkuse ning võimaluse vastavalt vajadusele moodustada sobitusrühm.
Otsus: Hoolekogu kiidab Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu heaks.

Päevakorrapunkt 2

 1. Eelmisel koosolekul viidi lasteaia kodukorda sisse vajalikud muudatused. Täpsustamata jäi kodukorra punkt 4.5. sõimerühma puudutav osas, antud punkt sõnastatakse järgmiselt „Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja lasteaia- ja liitrühmas kuni üheksa lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ja sõimerühmas kuni 7 lapse kohta.” Järgnevalt vajab ülevaatamist “Aegviidu Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord“.
  Otsus: Hoolekogu liikmed nõustuvad muudatusega Aegviidu Lasteaia kodukorras.
 2. 2. -3. märts on Anija valla lasteaedade töötajad ühisel õppepäeval. 2. märtsil lastead töötab ühe rühmaga. Töötajaid asendavad Tairi Lõugas ja Helgi Karro. Lapsevanemaid teavitatakse sellest nii lastevanemate üldkoosolekul kui lapsevanemate listi kaudu.
 3. Lasteaia suvepuhkus on planeeritud ajavahemikus 2.-28. juuli. Lasteaia soov on kasutada 29.-30. juulit ettevalmistusteks ja koolitusteks ning lapsi nendel päevadel mitte vastu võtta.
  Otsus: Hoolekogu ettepanek, on lapsevanematelt tagasisidet küsida, kuna vanemate põhipuhkus on samuti 28 päeva. Teemat tuleks käsitleda lapsevanemate üldkoosolekul.

Krista Aruoja
Koosoleku juhataja

Kristel Lään
Protokollija